۱۳۹۲ فروردین ۱۷, شنبه

درد ... ما جدا ز هم فریاد میکشیممن درد میکشم    تو درد میکشی
او نقش ما بر دار میکشد
من آه  میکشم    تو آه میکشی
او نقشه ای پلید در خاک میکشد
من پر میزنم    تو پر میکشی
او روی بال ما هی تیغ میکشد
من داد میزنم    تو داد میکشی
او داد ما دو تا در باد میزند
من زخم میخورم    تو درد  میکشی
او با خنجرش هی زخم میزند
من گشنه ام    تو تشنه ای   ما گشته ایم کویر
او میکشد همه زیر تیغ خویش
من در سکوت    توبی تکلمی   ما در سکوت خویش فریاد میکشیم
او در سکوت ما نعره میکشد
من ره آزادی در خواب میکشم      تو نقش قایقی در آب میکشی
او نقش خون ما در خاک میکشد
من بی تو تنها نشسته ام   تو بی من در خود شکسته ای   ما جدا ز هم فریاد میکشیم
...................او بین ما دیوار میکشد .http://www.youtube.com/watch?v=zJGAzk516Hk

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر