۱۳۹۱ آذر ۸, چهارشنبه

نسرین" را به بند کشیدند...


نسرین" را به بند کشیدند.
"ترانه" را آتش زدند!
"ندا" را که هنوز می شناسی! با ضرب گلوله ای خاموش کردند"
"سهراب" این بار قربانی شاهنامه نبود!
فرزاد را به دار آویختند!
مختار ها بی مختار شدند...........................................
با یاد ستار بهشتی آتشی دیگر دردل مادران داغدار افروختند 
ولی من
ولی تو!
هر دو سکوت کردیم!
ما هر دو محکومیم!
یکی از ما قاتل!
دیگری ناظری ساکت..............................
تاریخ!
 نام مرا
از لوح این زمان
پاک کن
منه ناتوان را یارای این درد نیست...هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر